ARK NETWORK reference.ch · populus.ch    
 Home  | Livre d'Or  | Album-Photo  | Contact
CRIC
DEBOUT CONGOLAIS

NOTE DU TRADUCTEUR 
 
Baana baa muluba wa Kabamba, Muluba wa kandyanganyi nkunda! 
Bwa kusaka ne kufuululula mu myoyi yenu dinanga dya bumutanda bwenu bwa Republik Demokratik wa Kongo, sakayi meyi ne longayi kwimba musambu wa ditunga dyenu mu mwakulu wenu wa ciluba wakanushilabu kudi bankambwa.
 
 
MUSAMBU WA DITUNGA 
 
Juukaayi panshi batanda ba Kongu 
Basanga kudi mashi amwe 
Basanga kudi bukola bwa kupeta dipanda 
Twambululaayi mpala yetu 
Ivwa minamija bicya ne bidimu 
Ne bwa kashidi, twangatayi lwendu mu bimpe 
Mu bupole. 
 
Eyi batanda ba bukitu, ku mudimu wa cisumi 
Ne twibaka ditunga dipicile dya kumpala ku bwimpe 
Mu bupole. 
 
Beena-mwabu! 
Pungulujaayi! 
Musambu mujidila wa buwenu 
Ne didiswa, koselayi mpala! 
Dibendela dya ngoolu dya budikadidi bwetu. 
 
Kongu! 
Dipa dibenesha, Kongu! 
Dya bankambwa, Kongu! 
Eyi ditunga, Kongu! 
Dinanga byakana, Kongu! 
Netwasa buloba bweba ne tujadika bunena bweba. 
 
Mafuku 30 a kashipu-nkenza, 
Eyi munya wa civwengavwenga 
Mafuku 30 wa ba mafuku 30 a kashipu-nkenza 
Dituku dya cijila, ikala ntemu 
Dituku dya cijila cya cyendelela  
Cya cyeleka budikadidi 
Citudi tushila ndelanganyi yetu 
Bwa kashidi ne kashidi. 
 
 
Gilbert KADIMA Batumona Adi

  
(c) ADI GILBERT KADIMA BATUMONA - Créé à l'aide de Populus.
Modifié en dernier lieu le 19.03.2004
- Déjà 2294 visites sur ce site!