ARK NETWORK reference.ch · populus.ch    
 Home  | Livre d'Or  | Album-Photo  | Contact
CRIC
HOTELLERIE & TOURISME

LEXIQUE DES TERMES DE L'HOTELLERIE ET DU TOURISME 
 
FRANÇAIS – CILUBA  

abbaye nzubu wa baalabe 
accueillir kwakidila, kusekelela 
acompte cyeya 
addition faktiila wa bunu ne budi 
aéroport cipalu cya ndeka 
affaires myanda ya bungenda 
agence des voyages biilo bya myanda ya nendu 
agent de voyage aaja wa maalu aa ngendu 
alcool maalu aa kapya 
ananas cikaka 
annuler ushipa, kulekela 
annuler une réservation kushipa lwendu 
apéritif cinwibwa cisumishi cya nzala 
appel dibbikila  
archéologie manyinu wa bintu bikulukulu 
argenterie bilengejilu bya cyamu cya mpalata 
aromates bukwa-ndungu ne nketu 
arrivée difika 
ascenceur kabandishi ku bisasa 
autoroute cibeeba, balabala, njila mwalabala 
 
B  
bagages bisaka baya lwendu 
bagagiste mwambudi wa mabuki 
baignade diwa dya maayi 
balcon lutanda lwa cilaala-kuulu 
banque banka, nzubu wa cibucilu 
banquet didya dya dinoonu,  
bar baala, cinwinu 
barman mukwaci wa mudimu mu baala 
bière à pression maala aa ku mpompi 
bijoux bilenga 
bistrot cinwinu 
blanchisserie cisukwilu cya bilamba, disukula dya bilamba 
blanchisseur musukudi wa bilamba 
boisson cinwibwa 
boîte de nuit cinwinu cisokoma 
bon de commande kakanda ka komanda 
bon de livraison mukanda wa difikisha komanda 
bouchon cijibiku, katootolu 
boule de glace dibulungu dya dibwa dya mashika 
bouquet cisumbu cya bilongu 
bouquet garni cisumbu cya bilongu biswika 
bureau de réception biilo bya cyala-beenyi 
bureau des renseignements biilo bya mamanyisha, biilo bya diludika 
 
C 
cabaret kaabale 
cabinet nkumba, musalanyi, wese, biilo 
cabinet de toilette musalanyi 
cafétaria restora, cidiidi 
caisse kesa, cibucilu 
camping citudiilu cya nsasa 
canapé-lit kanape, nkwasa wa mulambalamba 
canard dibata 
capacité d’hebergment bungi bwa nzubu ya cilala-benyi 
caravanning cilaadilu cya beena-lwendu 
carrte des vins dibeji dya meena a mvinyo 
carte d’identité kalaata, mukanda wa bumuntu 
catégorie mulongu 
céleri seleri 
centre hospitalier lupitaadi, cyondopelu 
centre touristique cisangilu cya beena-ngendu 
chambre sans pension kulala pautpu kakuyi cyakudya 
change cishintwilu cya mpetu myenyi 
chanpagne frappé maala aa mushimi matalaja 
chapelle nzubu wa Nzambi, citendeleelu 
chasse d’eau kalonda kapicishi kaa maayi mu musalanyi 
chef mfumu, shefu 
chiase longue nkwasa wa mulambalamba 
cigare mfwanka wa cipatu 
cigarette mentholée mfwanka wa lwanda lwa kapeepa 
circuit touristique njila wa beena-ngendu 
citron didima, cimuma cya mpusu 
client défaillant kiliya wa madyaka 
client habitué kiliya wa ciibidilu 
climatisé nzubu wa mpyapija-mashika 
cocotte nzoolu wa mputu 
coffre-fort cibucilu cikolesha 
coktail didya ne dinwa dya bimanyna kuulu 
commande komanda 
commissariat komisalya 
communication muyuki wa ku nshinga 
compartiment kabambalu 
complet –jima, -pwangana, -akana, -kumbana 
comptabe de nuit mulami wa cibicilu bufuku 
comptable mulami wa cibucilu 
compte en souffrance cibucilu cya mabanza akeena mafucibwa 
compte konta, musheta, cibucilu 
compte-fournisseur cibucilu cya basumbishi baa kumbanza 
comptoir cibadikilu, kontwaala 
condiments bilungi bya biseki 
confirmer kushindika, kujadika 
confiture komfitiila 
congrès cipangu 
consistance bukolakana 
coquillages bukwa-malandi 
corps gras mafutafuta 
couloir cipicilu cya mu nzubu 
coupe lupanza, dikopu 
courrier mukenji, mukanda 
cours (change) mushinga wa nshitwilu wa mpetu 
couvert bukwa-twela, nkutu ne nsomu 
crème nkelemu 
croissant dyampa dya nsukaadi 
cru(e) –bishi 
crudités bisekiseki bibishi 
crustacés bukwa-nkala 
cuisson dilamba, ditumpa 
cure cipimu cya dyangacila bwanga 
curiosité byadibandila, byakumona 
 
D 
de service -di ne mudimu 
débours dibanza 
décaféine ntuyisha lulengu 
décanter kushintulula, kutuuyisha 
délayer kubombeka, kutwa mu maayi 
déliant kakanda kakosoloji 
demi-pension mwaba wa kulala patupu 
départ diya, dimwangala, lwendu 
déposer kuteeka panshi 
descndre dans un hôtel dimwangala ku nzubu wa cilaala-benyi 
desservir kwambulwisha, kupicila paa mwaba kampanda 
détente dikisha 
devises mpetu myenyi 
digestif mvingutuki 
distractions manaya, ndengama 
divers diveer, bukwa bintu kabukabu 
documentation bukwa-mikanda 
donjon kaleyi 
donner sur kupatukila 
discothèque cilaminyi cya matadi 
durée mutanci, mpunga wa diiba 
 
E 
eau de vie maayi aa lwanda 
eau gazeuse maayi aa cibungibungi 
eau minérale maayi aa mushimi 
eau plate maayi matuyisha 
écrevisse nshisha 
église nzubu wa Nzambi 
en sus kusakidila 
entrée (repas) cyakudya cya dyambedi 
entrée de maison mushiku wa mbelu 
entretien ménager dilongolola dya nzubu , dyakaja dya nzubu 
équestre dinaya dya dibanda pa mpunda 
espèces lupetu ludi ku byanza 
étape ntanta, cituudilu 
excursion dyendakana 
 
 
F 
facturation cifundilu cya faktiila 
facture faktiila 
fementé –zajija 
femme de chambre mukaji mwakaji wa nzubu ya cilaala-benyi 
fiche d’inscription fiishi wa didifundisha 
fiche fiishi 
fichier kasheta kaa fiishi 
filet de citron kanyi ka didima 
filet de viande mulemba 
filtre citaacilu 
flambé –pya, -twa mudilu 
foie gras mucima wa mafutafuta 
foie mucima 
forfait mushinga mudyanjila kufunda 
forteresse cipaka, musoku mukolesha 
four mfuulu 
fraise komfitiila 
frites bilunga bikalanga 
fromage mabela mazajija 
fruit de mer bukwa-nkala ne nshisha 
 
G 
garçon d’ascenseur cyendesha kabandisha-kuulu 
garçon de bar mwena-mudimu wa mubaala 
gastronomie didya dya dinonu 
gibier bukwa-nyama ya diitu 
gîte mwaba wa kulaala 
glace lumwenu, dibwa dya mashika 
gourmet mulabudi 
goût mwenya 
gouvernante ndeji wa baana 
gracieusement ne disanka 
grénadine krenadina 
gril cikangilu, cyoshelu, citankidi 
griller kukalanga, kukanga mu mafuta 
 
H 
hall cyala-benyi, cikishilu 
hébergement dyambika mwaba wa kulaala 
hippodrome cipalu cya manaya aa dibanda pa tubalu 
homologuer kwitaba, kujadika 
hôpital lupitaadi 
horaire ndongamu wa diiba 
hors d’œuvre midyoku mitalaja 
hors saison –keena muvu 
hôte cyala, musekeledi 
hôtel de ville biilo bya nguvena 
hôtel des postes posta 
hôtel nzubu wa cilaala-benyi 
hôtellerie manyinu wa bilaala-benyi 
huîtres binyamankole 
 
I 
indicatif de téléphone nimeelo ya mbangilu 
inscription didifundisha, difunda 
insonorisé –di kayi mutooyi 
instructions meeyi aa kwenza 
inventaire dibadika dya bintu 
 
 
J 
jambon jambo 
jaune d’œuf buyiyi bwa diyi dya nzoolu 
jus maayi aa didima 
 
L 
lait de brebis mabeela aa mwana-a-mukooku 
laverie automatique mashinyi aa disukula bilamba 
liftier mwendeshi wa asanseela 
limitation de vitesse dilaminiyina lubilu lwa mashinyi 
limonade maluvu aa nsukaadi 
liqueur maluvu aa lwanda 
liste de contrôle dibeji dya kontoloolu 
lit bulaalu 
lit grand bulaalu bunena 
lit très grand bulaalu bwalabala 
 
M 
magasin magaze 
manoir mutanda 
maquereau ciswa-bakaji, ciswa-baluma, kankala-ndumba 
marinade dibombeka munyinyi mu maayi 
meetre la table kulongolola meesa aa cidilu 
menthe nyemba-lubwici 
menu dibaya dya byakudya ne mishinga 
message mukenji, kaboobu 
mets byakudya 
mettre le couvert kulongolola bukwa-somu ne twela 
meublé restora, cidiilu 
mode de paiement mfucilu 
modifier kushintulula 
moka kamfwela kaa beena-arabe 
montant de facture bungi bwa lupetu 
monument lupingu 
moutarde mutarda 
musée nzubu wa bintu bikulukulu 
 
N 
nappe cilamba cya pa meesa, cilamba cya mu nkwasa 
normes ngenzelu mufunda 
note kakanda, mufundu, cimanyinu, dibanza 
 
 
odeur mwenya, mupuuya, dihembu 
œuf à la coque diyi disabisha 
office de tourisme kumpanyi wa maalu aa dyendakana 
oignon ditungulu 
orange cimuma cya oranje 
ordures bucyafu,malabishi 
oseille busa, bundayi 
 
P 
pamplemousse cimuma cya mboma 
parking ngaala wa mashinyi 
passer une commande kwenza komanda 
pâte ditapi dya bukula 
pâtisseries mampa aa nsukaadi 
pêche diloba 
penderie kabadi kaa bilamba 
pension complète didya ne mwaba wa kulaala 
personnel (adj.) –a muntu nkayende 
personnel (subst.) beena-mudimu 
petit déjeuner cyayi 
petit four mfuulu mushadila 
pièce d’identité twalaata, mikanda ya bumuntu 
piscine dijiba dya cyowedi 
planing ndongamu 
plat dilongu dya byakudya 
poêle mpanu 
point de vue dimona 
poire pwala 
poivre nketu 
pommes frites bilunga bikalanga 
poste de jour mudimu wa kutooka 
poste de nuit mudimu wa ncisha 
potage nsupu, mukelakela 
pourboire mulondu wa maala 
prendre congé kulayangana 
prendre place kusomba, kukwacila mwaba 
presse-fruits nkama-madima 
prix fixe mushinga umwa 
prix net mushinga mushindama 
produits de nettoyage manga aa dikolopela nzubu 
purée musabu 
 
R 
radiateur mfila-luuya 
randonnée lwendu lula 
rasade dyuja ne pa mishiku 
réception dyakidila, disekelela, dyakidila-benyi 
réceptionnaire cyala-benyi 
recette lupetu, ngenzelu 
reçu resi,faktiila 
réfrigérateur friko, konjelateer 
régler sa note kufuta dibanza 
régler une facture kufuta faktiila 
renseigner kuludika 
repassage dikoma dya bilamba 
reporter kwaluja, kuladikija 
réputation luumu 
réserver kulamina, kulamisha 
responsabilité bukokeshi, bujitu budyambika 
rideau rido 
rognons toonyi 
route nationale njila wa nsambuka-ntanda 
ruines bishadila, nkoolu 
 
S 
s’inscrire kudifundisha 
saignant mata-mashi 
salade de fruits salada wa madima 
salade salada 
salle à manger cidiilu 
salle de bain cyowedi 
salon d’attente cyala-benyi 
sauce nsupu, mukelakela 
saucisson sosisa 
saune sona 
secrétaire kaleleki, mufundi wa mikanda 
séjour lwendu 
séminaire cisangilu  
sentier kaseesu, luponda 
serveur mukwaci wa mudimu mu cinwinu 
service biilo, mudimu 
service compris kusangisha ne midimu yonsu 
service de réception cyadila-benyi 
serviettes matwaya 
signer kutwa cyala 
solde bishadila bya mpetu mituula 
sorbet dibwa dya maayi aa madima 
soufflé cyakudya cikanga ne ditapi dya bukula 
standard de téléphone ntwangaja telefona 
station service cipanyinu cya kasolonyi 
station thermale cipanyinu cya maayi aa luuya 
station verte mwaba wa dipicila kapeepa 
supplément cyambikila 
syndicat d’initiative biilo bya maalu ngendukani 
 
T 
table d’orientation dibaya dya mamanyisha 
tarif mushinga 
taux de change mushinga dishintula mpetu 
taux de séjour citadi cya dilaala-bwenyi 
téléphone automatique telefona wa otomatika 
télex teleekisa 
tenue cilamba cya dilwata 
terrain de camping cituudilu cya nsasa 
terrasse cinwinu 
terrine lwesu, nzaba 
ticket tike, mukanda wa njila 
tilleul nyemba-lubwici 
toilette twaleta, mankenda 
toilettes nkumba, musalanyi 
tomate tumata 
tourner la mayonnaise kusopa mayoneza 
train direct mazuwa aa buludi 
train rapide mazuwa aa cipukulutu 
tramway mazuwa aa citumpampa 
tranche mulengu. mubangu 
 
 
U 
urbain –a mu cimenga 
urgences mabeedi aa ditebelela 
 
V 
vaisselle disukula dya malongu 
valeurs bubanji, byuma. Mishinga, mpetu 
vanille nsukaadi wa mwenya 
vase nzaba 
veilleur de nuit nsentedi 
verveine ndaadisha-a-tulu 
vestiaire civwadilu cya bilamba, bilamba 
viande à point munyinyi mubongesha 
viande cuite à point munyinyi mubongesha 
vignoble budimi bwa mvinyo 
vin blanc mvinyo mutooka 
vin généreux mvinyo mukola mutwe 
vin rosé mvinyo mukunzubila 
vinaigre vinekre, mvinyo wa buzazu 
voile de bateau vwal (cilamba cikwaci cya lupeepa ku mazuwa aa maayi) 
volaille bukwa-nyunyi 
volet dididiishi 
 
W 
wc nkumba, musalanyi, wese 
 
Z 
zeste cizubu cya didima 
 

  
(c) ADI GILBERT KADIMA BATUMONA - Créé à l'aide de Populus.
Modifié en dernier lieu le 18.09.2005
- Déjà 2292 visites sur ce site!